Webers fabrik går mot fossilfrihet

Weber fabrik Göteborg

Steg för steg mot fossilfrihet

Webers fabrik i Göteborg går steg för steg mot fossilfrihet. Genom en övergång från naturgas till biogas i sandtorkningsprocessen har CO2-avtrycket minskat betydligt. 

Sand är en betydande komponent i Webers produkter. För ett minskat klimatavtryck pågår sedan många år en utfasning av natursand till förmån för alternativ ballast. Det har också gjorts ett riktat arbete för att optimera torkprocessen av sanden, för att minska energiförbrukningen. I Webers fabrik i Göteborg har man genom att byta ut naturgas till biogas dessutom lyckats uppnå en minskning av sandtorkningens CO2-utsläpp med 400 ton/år, vilket är en minskning med närmare 90 procent. 

Produkter med minskat klimatavtryck

Minskade utsläpp i produktionsprocessen innebär på sikt även förbättrade värden i produkternas miljövarudeklarationer, EPD:er. Något som kunderna kommer kunna tillgodoräkna sig i sina klimatdeklarationer och livscykelanalyser.

Färdplan mot hållbarhet

Webers färdplan och insatser för minskat klimatavtryck finns med i den övergripande färdplan för hållbarhet som Saint-Gobain Sweden tog fram förra året. Färdplanen beskriver hur vi år för år ska minska vårt avtryck för att nå netto noll klimatutsläpp år 2045. Färdplanen uppdateras årligen och resultatet av våra aktiviteter presenteras i vår hållbarhetsrapport.