Renovering av klimatskalet
Renovering av klimatskalet

Saint-Gobains lösningar för renovering av klimatskalet

Förbättring av klimatskalet är en av de mest effektiva åtgärderna för multipla positiva effekter på energianvändningen och sker helst genom renovering utifrån, för fasad och sockel. Saint-Gobain har lösningarna som bidrar till mer energieffektiva fasader med bättre inomhuskomfort och lägre klimatavtryck.

Minska energianvändning i fastighetsbeståndet

Bostäder och service står för en stor del (ca knappt 40 %) av energianvändningen i Sverige. Ineffektiva hus, som läcker energi, bidrar till dålig komfort och utsläpp av klimatgaser från energiproduktionen som krävs för uppvärmningen. Samtidigt tas resurser för energiproduktion och effekt i anspråk. Att hushålla med energi och att reducera klimatgasutsläppen är var tids stora utmaning.

I det befintliga fastighetsbeståndet finns en oanvänd resurs for att frigöra kapacitet avseende uppvärmning (el eller fjärrvärme) till annan användning och/eller för att kapa effekttopparna. Detta samtidigt som man långsiktigt har möjlighet att sänka CO2-utsläppen i samhället och öka komforten för de boende. Förbättring av klimatskalet är en av de mest effektiva åtgärderna för multipla positiva effekter på energianvändningen och sker helst genom renovering utifrån, för fasad och sockel.

I samband med renovering är det ofta mycket lönsamt att tilläggsisolera - särskilt om man ändå måste reparera fasaden eller om man i samband med en takisolering passar på att konvertera vinden till boyta. Och, såklart, om konstruktionerna ar dåligt isolerade från början. 

Lösningar för varje unik byggnadstyp

De flesta byggprojekt är unika och därmed också frågeställningarna och utmaningarna inom exempelvis hållbarhet och komfort. Med kunskap inom flera applikationsområden och med en mängd kända varumärken kan vi ta fram lösningar med hög prestanda for i stort sett alla typer av byggnader och byggnadsdelar. Olika byggnader lämpar sig olika för renovering med tilläggsisolering och det finns såklart byggnader där man ska vara extra varsam utifrån befintlig gestaltning. Oftast finns dock en förutsättning för att kunna förbättra såväl energiprestanda för byggnaden såväl som komforten för de boende.

Vi har samlat vår kunskap och våra lösningar i guider som riktar sig till den som står i begrepp att renovera sin fastighet. Saint-Gobain Renoveringsguide ger vägledning i hur man utöver energi- och miljöbesparingar också kan förbättra komforten för de boende, förbättra uttrycket av fastigheten och ge den ökat värde.

Renoveringsguidens beskrivningar av lösningarna för tak, fasad och sockel, och dess effekter ämnar att - per m2 åtgärdad yta och år - dels visa hur stora energibesparingar man kan förvänta sig; dels redovisa hur stora klimatgasutsläppen blir för själva lösningen men också hur stor besparingen blir i form av minskade klimatgasutsläpp för den energiproduktion som används.

Saint-Gobain Renoveringslösningar

Konstruktionslösningar renovering

Lösningar per applikation och dess prestanda ur flera aspekter. 

Saint-Gobain Energi- och CO2-besparingsberäknare

Energi- och CO2-besparingsberäknare

Beräkna energibesparing, koldioxidminskning och kostnader vid renovering av byggnadsskalet.

Renoveringsguide flerfamilj

Renoveringsguide flerfamilj

Renoveringsguiden flerfamiljs ger vägledning i energi- och miljöbesparingar för byggnad och boende.

Renovering av småhus

Renoveringsguide småhus

Fördelar och effekter av energieffektivisering av klimatskalet, samt praktiska exempel.