Vägen mot en klimatneutral byggbransch

Vägen mot en klimatneutral byggbransch

Svenska regeringen har som mål att Sverige ska bli världens första fossilfria land. År 2045 är målsättningen att Sverige ska vara helt fossilfritt och endast använda förnybara energikällor. Bygg- och anläggningssektorn står för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan.

Det är därför nödvändigt att bygg- och anläggningssektorn gemensamt ställer om i arbetet mot klimatneutralitet. Det innebär att det finns ett stort behov av att hitta nya, klimatneutrala lösningar samt ha ett stort fokus på byggnadens klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Byggmaterialet kan i vissa fall stå för mer än hälften av klimatpåverkan.

EPD till hjälp för att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan

Enligt Boverkets rapporter är största hindret för hållbarhet okunskap och oförmåga att beräkna en byggnads påverkan på klimatet. Men med mätverktyg som EPD:er (Environmental Product Declaration) är det möjligt att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan redan i projektstadiet. En av faktorerna som redovisas i en EPD är CO2-avtrycket som produkten bidragit med från råmaterialanvändning inklusive framställning i fabrik.

”Själva livscykelanalysen som ligger till grund för EPD:n, kan vi som materialtillverkare använda oss av för att veta hur vi ska minimera klimatpåverkan från produkten. Ett exempel på hur vi gör detta är att vi inkluderar återvunnet material, t.ex. Isovers glasullsisolering som består av minst 70% återvunnet glas och Gyprocs gipsskivor där vi tar tillvara vårt gipsspill och inkluderar det i våra produkter, säger Louise Röström, Hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB. 

Det finns flera exempel där livscykelanalysen hjälpt att tydliggöra hur produkterna ska optimeras för att minska CO2-avtrycket. Till exempel Webers golvavjämningsprodukter där en ändring av sammansättningen av ingående komponenter minskade CO2-avtrycket i genomsnitt med 20%.