Så bidrar Saint-Gobain till ett fossilfritt Sverige 2045

Saint-Gobain Swedens färdplan mot hållbart byggande

​En ambitiös färdplan med tuff ”att göra-lista”

Genom ett dedikerat och långsiktigt arbete har Saint-Gobain Sweden AB hittills lyckats minska utsläpp av växthusgaser i produktionen med 25 % under en tioårsperiod*. Nu presenterar bolaget en ny ambitiös färdplan som ska minska utsläppen med 40 % fram till 2030 och som även inkluderar värdekedjans klimatutsläpp**. Med dessa insatser ska bolaget uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige. 

Saint-Gobain har i snart ett decennium gjort mycket för att minska och redovisa sitt klimatavtryck. Den internationella koncernen har kunskapen och viljan att ta ansvar genom hela livscykeln.

Nu presenterar Saint-Gobain Sweden AB en ny och ambitiös färdplan fram till 2030 som även inkluderar värdekedjans leverantörer (Scope 3, se nedan). Planen ska bidra till klimatneutralitet i produktion och kringtjänster senast år 2045. Detta kan deras kunder dra nytta av i sitt klimatarbete så som sina livscykelanalyser (LCA:er), klimatkalkyler och CO2-budgetar.

– Vår målsättning efter denna kartläggning är att våra absoluta utsläpp enligt Scope 1–3 ska minska med 40 % till 2030 i förhållande till 2017. Vår plan är att ha netto-noll-utsläpp senast 2045 enligt vårt åtagande till Fossilfritt Sverige, förklarar Armina Nilsson, Sustainability partner Gyproc & Isover, Saint-Gobain Sweden AB.

Minskning av utsläpp

Den internationella standarden Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet, delar in kartläggning av utsläpp av växthusgaser i tre Scope. För 2020 har Saint Gobain Sweden AB kartlagt alla sina utsläpp i Scope 1–3.

I korthet innebär Scope 1 direkta utsläpp från egna anläggningar, Scope 2 utsläpp från inköpt el eller värme och Scope 3 indirekta utsläpp som kommer från Saint-Gobain Sweden AB:s värdekedja (t.ex. materialförbrukning, transporter, avfall, anställdas resor m.m.).

– Vår målsättning efter denna kartläggning är att våra absoluta utsläpp enligt Scope 1–3 ska minska med 40 % till 2030 i förhållande till 2017. Vår plan är att ha netto-noll-utsläpp senast 2045 enligt vårt åtagande till Fossilfritt Sverige, förklarar Armina Nilsson, tf Hållbarhetschef, Saint-Gobain Sweden AB. 

– Vi är extra stolta över att vi nu tar ansvar hela vägen och även inkluderar värdekedjans leverantörer i Scope 3. Det är en utmaning men det är när vi gör det som vi verkligen får utväxling för vårt klimatarbete, fortsätter Armina Nilsson.

Miljövarudeklarationer, EPD:er

Armina berättar att det kommer allt högre krav och ökad efterfrågan på material med mindre miljöpåverkan.

– Allra helst vill vi ligga steget före och föregå kravställan, säger hon. Ett exempel där Saint Gobain föregått marknadens efterfrågan är miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er (Environmental Product Declarations). EPD:er ger validerad klimatinformation om byggmaterialet och kan användas i klimatdeklarationer och andra redovisningar. Informationen i EPD:n anger exakt klimatpåverkan jämfört med de generiska beräkningar som Boverket kan tillhandahålla för produkter som inte har EPD:er. Det är till stor nytta för alla som själva vill få en så korrekt bild av sitt eget klimatavtryck som möjligt.

– Saint-Gobain Sweden AB var tidigt ute. Redan 2012 fanns EPD:er för flera produkter och idag kan vi erbjuda EPD:er för den allra största delen av våra stora materialgrupper, säger Armina. Saint-Gobain Sweden AB har också sett till att största delen av deras produkter finns i databaser så som Sunda Hus, Byggvarubedömningen, Svanen, Basta med flera.

Omfattande ”att-göra-lista”

För att uppnå sina tuffa målsättningar i färdplanen kommer Saint-Gobain Sweden AB att arbeta bland annat med följande insatser:

  • Optimera användningen av råvaror samt öka användningen av återvunnet och/eller biobaserat material i produkter och förpackningar
  • Övergå till mer förnybar energi och elektrifiering för att byta ut resterande andel av fossila bränslen. Idag används exempelvis rapsmetylester, RME, i produktionen, samt 100 % förnybar el inom Saint-Gobain Sweden AB. 
  • Fortsätta effektivisera och minska resursanvändning av energi, vatten och spill
  • Minska klimatpåverkan från upstream- och downstream-transporter genom fortsatt komprimering av produkter, utveckling av lättare produkter, krav och mål på förnybara drivmedel samt fortsatt satsning på järnvägstransporter (egen tågstation på ISOVER-fabriken i Billesholm)
  • Fortsätta utveckla och erbjuda cirkulära flöden för återvinning av spillmaterial från byggplatser och kunder
  • Satsa på byggoptimering och minimering av avfall på byggarbetsplatser

Engagemang

Saint-Gobain Sweden AB är medlemmar i Malmös färdplan LFM30 samt tar en engagerad del i Fossilfritt Sverige 2045. Företaget har också varit aktiv medlem i Sweden Green Building Council, SGBC, sedan 2010 och är nu även huvudsponsor för SGBC:s konferens, Building Sustainability 2021.

– Att en av världens ledande byggmaterialleverantörer, Saint-Gobain, nu satsar ytterligare på cirkulärt samhällsbyggande ser vi på SGBC som mycket positivt. Val och förbrukning av byggmaterial är avgörande för att vi som sektor ska kunna bidra till att Sverige når klimatmålen, säger Lotta Werner Flyborg, vd SGBC.

Innovationskraft för minskade utsläpp

Koncernen Saint-Gobain använder sin innovationskraft till klimatförbättrande åtgärder. Fram till 2030 viks ca 100 miljoner euro årligen till en budget för investerings- samt forsknings- och utvecklingsprojekt som ska bidra till att reducera koncernens utsläpp av växthusgaser
Saint-Gobain Sweden AB har blivit en föregångare internationellt i koncernen tack vare sin ambitiösa satsning på färdplanen och redan gjorda utsläppsminskningar.

– Våra tankar om hållbarhet kan sammanfattas i att byggnaden ska vara trygg och komfortabel för individen och ha så liten klimat- och miljöpåverkan som möjligt, avslutar Armina Nilsson.Fotnot:
*Jämfört med 2010. Scope 1-2, ton CO2e baserat på iso-produktion (relativa emissioner)
**Jämfört med 2017. Scope 1-3, ton CO2e (absoluta emissioner)