Renoveringsguide för energieffektivisering och minskat klimatavtryck

Saint-Gobains renoveringsguide

Förra året släppte Saint-Gobain Sweden AB en projekteringsguide för byggande i KL-trä. Nu kommer Renoveringsguiden som ger vägledning i renoveringsåtgärder som ger mer hållbara byggnader.

Förbättring av klimatskalet för en byggnad är en av de mest effektiva åtgärderna för multipla positiva effekter bland annat avseende energianvändningen och sker helst genom renovering utifrån, för fasad och sockel. Saint-Gobain Sweden AB lanserar nu en renoveringsguide där vi visar på möjligheterna till både energi- och miljöbesparingar genom renovering av klimatskalet. Bostäder och service står idag för en stor del (knappt 40 %) av energianvändningen i Sverige. Ineffektiva hus, som läcker energi, bidrar till dålig komfort och utsläpp av klimatgaser från energiproduktionen som krävs för uppvärmningen. Samtidigt tas resurser för el- och fjärrvärmeproduktion i anspråk.

Renoveringsguiden riktar sig till större fastighetsägare som står i begrepp att renovera sin fastighet och ger vägledning i hur man utöver energi- och miljöbesparingar också kan förbättra komforten för de boende, förbättra uttrycket av fastigheten och i kombination därmed öka värdet på den.

Den extrakostnad/insats som det innebär att tilläggsisolera i samband med renovering betalar sig på några få år, både ekonomiskt och miljömässigt” , säger Patrik Andersson, Affärsutveckling Saint-Gobain Sweden AB

Ekonomiska och miljömässiga besparingar

”När ett renoveringsfönster öppnas och exempelvis en fasad ska renoveras ska ställningar byggas, puts ska knackas ned och fasaden ska repareras och målas om. Dessa kostnader blir ett faktum oavsett renoveringsåtgärd. Den extrakostnad/insats som det innebär att tilläggsisolera i samband med denna betalar sig på några få år, både ekonomiskt och miljömässigt” , säger Patrik Andersson, Affärsutveckling Saint-Gobain Sweden AB.  

Guiden ger en gedigen beskrivning av bakgrund och nuläge när det kommer till el- och energiförbrukningen i Sverige. Därefter följer avsnitt om byggnadsfysik, effekter av energieffektivisering av klimatskalet, samt möjliga lösningar kopplade till förbättringsåtgärderna och dess resultat i form av besparingar- per m2 åtgärdad yta och år. 

”En stor del av den energi som idag produceras används till att värma byggnader. Samtidigt finns enorma behov inom andra sektorer för att klara omställningen till mer förnybart. Konkurrensen är hård om både el och biobränsle och om ska vi klara omställningen smidigt måste vi energieffektivisera befintligt fastighetsbestånd. Att hushålla med energi, reducera klimatgasutsläppen och frigöra energi till annan verksamhet  borde vara högre prioriterat, säger Patrik.  

”Vår ambition, vid beskrivning av lösningarna för tak, fasad och sockel i Renoveringsguiden, och dess effekter är att dels visa hur stora energibesparingar man kan förvänta sig; dels att redovisa hur stora klimatgasutsläppen blir för själva lösningen men också hur stor besparingen blir i form av minskade klimatgasutsläpp för den energiproduktion som används.” 

 

Beställ Saint-Gobains renoveringsguide här