LFM30 har utvecklat en användarvänlig och kostnadseffektiv metod för klimatbudget

LFM30 logo

LFM30 har utvecklat en användarvänlig och kostnadseffektiv metod för klimatbudget 

LFM30:s nya metod ska hjälpa byggbranschen att nå klimatmålen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö.

LFM30 "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030” lanserades 2019 och är en lokal anpassning av den nationella färdplanen för ett fossilfritt Sverige 2045. LFM30:s övergripande mål är att nå klimatneutralt byggande år 2030 och klimatpositivt byggande 2035. Saint-Gobain Sweden AB är en av 145 anslutna aktörer till initiativet som förbundit sig att vidta konkreta åtgärder för kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser på såväl företags- som projektnivå samt att redovisa resultaten.  Åtagandet är betydligt tuffare än lagen om klimatdeklaration för nya byggnader som börjar gälla från och med januari 2022. LFM30 går även längre än olika miljöcertifieringssystem av byggnader, till exempel är man de enda som har definierade målgränsvärden.

Ny metod för att nå klimatmålen

För att säkerställa byggande med bästa teknik har LFM30 tagit fram målgränsvärden (X kg CO2e/m2 ljus BTA) för nyproduktion av småhus, flerbostadshus och lokaler. Motsvarande arbete pågår för renoverings-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten på befintliga byggnader och anläggningar. Målgränsvärdena spelar en viktig roll i LFM30:s nya metod för klimatbudget som innehåller fem steg. Metoden omfattar både byggnader och anläggningar, såväl befintliga som nyproducerade.

Image
LFM30

 

LFM30:s metod för klimatbudget. Steg 1 är att göra en klimatberäkning för bygg- och användningsskedet. Därefter upprättas en handlingsplan med klimatförbättrande åtgärder (steg 2) som krävs för att uppnå fastställda målgränsvärden (max utsläpp av växthusgaser – steg 3). Först när målgränsvärdet är uppnått kan man gå över till steg 4 som består av återbetalning genom negativa utsläpp. Under byggnadens hela livslängd görs löpande kontroller för att balansera och redovisa förändringar (steg 5).


Beräkningarna baseras på samma klimatdatabas som Boverket använder för den kommande klimatdeklarationslagen. Skillnaden är att LFM30 kommer använda representativa klimatdata från denna databas, vilket krävs för att de ska kunna utgöra underlag för LFM30:s målgränsvärden. 

”Metoden hjälper oss att rikta fokus på att dels jobba aktivt med att sänka klimatavtrycket från våra produkter och processer, dels utveckla och lansera optimerade lösningar för att klara uppställda funktionskrav”, säger Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden och ansvarig kontaktperson för LFM30 arbetet.