Isover ställer om till biogas i produktionen

ISOVER ställer om till biogas i produktionen

Isover ställer år 2023 om energianvändningen i sin produktion från naturgas till biogas. Tillsammans med redan gjorda insatser blir företaget en förebild inom byggnadssektorn.

– Satsningen kommer att reducera växthusgasutsläppen med uppskattningsvis 40 procent redan 2023. Det är en viktig del i vår omställning mot fossilfrihet. Beslutet är också motiverat av Saint-Gobains övergripande vision: att vara ledande inom lätt och hållbart byggande samt vår färdplan för hållbarhet, berättar André Limon, vd Saint-Gobain Sweden AB.

Nu tar glasullsproducenten Isover ytterligare ett stort steg mot fossilfri produktion och nettonollutsläpp. Redan 2023 ställer Isover om till 50 procent certifierad biogas med målet att byta ut all naturgas mot förnybar biogas i 2024.

Insatsen kommer att reducera de direkta utsläppen av växthusgaser i Scope 1*, direkta utsläpp i den egna verksamheten, med uppskattningsvis 40 procent redan 2023 och minskar kraftigt företagets beroende av fossil naturgas.

Minskad klimatpåverkan

– Eftersom råvaran i huvudsak är materialåtervunnen är produktionen den mest energikrävande delen i av glasullens livscykel, och står för upp till 60 procent av dess klimatpåverkan. Isover blir genom satsningen på biogas en förebild i samhällsbyggnadssektorn och visar att en omställning mot fossilfrihet är möjlig, säger Armina Nilsson, hållbarhetsansvarig, Isover .

Hon berättar också att Isover arbetar från en redan god utgångspunkt. Bland annat är 70 procent av råvaran återvunnet glas och elen som används är till 100 procent förnybar. Satsningen på biogas är en naturlig utveckling för att reducera utsläppen ytterligare.

Certifierad biogas

I korthet innebär satsningen att ISOVER köper biogas godkänd enligt de europeiska certifieringssystemen REDcert EU, ISCC EU eller motsvarande. 

– Gasen uppfyller fastställda hållbarhetskriterier så som att den inte får vara framställd från livsmedels- eller fodergrödor samt att den understiger de utsläpp som användningen av fossila bränslen hade gett, med minst 70 procent, berättar Armina Nilsson.

Påverkar hela kedjan

ISOVERs kunder och deras försörjningskedjor drar nytta av detta då de erbjuds förbättrade produkter med lägre klimatpåverkan.

– Det är för att möta klimatutmaningarna och våra kunders krav som Saint-Gobain Sweden vill göra detta skifte. På sikt kommer även miljövarudeklarationerna, EPD:erna, att uppdateras och därmed visa lägre värden. Då kan våra kunder tillgodoräkna sig den lägre klimatpåverkan i sina klimatdeklarationer och livscykelanalyser, förklarar Armina Nilsson.

Färdplan mot hållbarhet

Alla dessa insatser är delar i den övergripande färdplanen mot hållbarhet som Saint-Gobain Sweden tog fram förra året. Målet är att reducera de absoluta utsläppen av växthusgaser i Scope 1-3* med 40% senast 2030 jämfört med 2017 och att ha netto noll klimatutsläpp för Saint-Gobain Sweden till år 2045. 

Den stora satsningen på biogas som energikälla förväntas bidra till att dessa mål uppnås, troligen till och med tidigare än förväntat.

Del i större engagemang

Både färdplanen och biogassatsningen på Isover går tillbaka till Saint-Gobains syfte och vision: att göra världen till ett bättre hem för oss och att gå i bräschen för lätt och hållbart byggande.

– Det gör vi mycket konkret genom att göra materialen lättare, produktionen mindre energikrävande, minska vattenanvändningen, främja cirkularitet samt att använda förnybar energi i så stor utsträckning som möjligt, avslutar André Limon, vd Saint-Gobain Sweden.

 

*Scope är ett sätt att redovisa utsläpp enligt den internationella standarden Green House Gas, GHG, Protocol. Scope 1 omfattar de direkta utsläpp som sker i den egna verksamheten.
Scope 2 är indirekta utsläpp så som elförbrukning och Scope 3 är indirekta utsläpp genererade före eller efter den egna produktionen.