Hållbarhetsåret 2023 - framsteg som bidrar till ett hållbart byggande

Hållbarhetsåret 2023

I en ny hållbarhetsrapport delar Saint-Gobain Sweden AB med sig av åtaganden, aktiviteter och resultat från året som gått – som bidrar till hållbart byggande.

2021 påbörjade Saint-Gobain Sweden AB ett nytt och väldigt viktigt kapitel när vi introducerade vår färdplan – ”Vi bygger hållbarhet”. I färdplanen finns ambitiösa och realistiska mål till 2030 för att nå nettonoll klimatutsläpp till 2045. Nu ger vi ut vår tredje hållbarhetsrapport sedan färdplanen introducerades där vi delar med oss av exempel på hur vi arbetat vidare mot våra mål under 2023 utifrån våra fyra fokusområden:

  1. Innovativa och cirkulära lösningar
  2. Ansvar hela vägen
  3. Kunskap och framtidstro
  4. Hållbart agerande – i alla lägen

Minskade klimatutsläpp

Under 2023 fortsatte vi att minska våra klimatutsläpp enligt plan tack vare genomförandet av olika projekt inom produktionen. I vår rapport framgår att vi nu har minskat våra utsläpp med 32 % sedan 2017. Att vi från och med 2023 bytte ut en del av vår energimix till ursprungscertifierad biogas har en viktig del i detta, likaså fortsatt effektivisering och minskad resursanvändning på våra anläggningar samt användning av råmaterial som har lägre klimatavtryck och/eller är återvunnet. Vi har också lanserat produkter med lägre klimatavtryck, t.ex. Gyproc Klima från CO2-fri produktion i Scope 1 och 2, gipsskivor producerade på världens första elektrifierade fabrik*. 
”Vi jobbar i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan, optimera resursanvändningen och förse marknaden med innovativa byggmaterial. Hållbarhetsåret 2023 visar fler goda exempel på hur vi arbetat dedikerat med detta”, säger Armina Nilsson, Sustainability Manager Offering & Innovation, Saint-Gobain Norden & Baltikum. 

Cirkulära tjänster och återvunna material

Som en del i vår strävan efter mer cirkulära flöden intro¬ducerades under 2023 ett nytt insamlingssystem till vår anläggning i Billesholm där vi även kommer att ta in återvunnet planglas från t.ex. fönster, bilrutor och andra plana glasma¬terial i vår produktion. Till 2025 ska vi ha ökat andelen återvunnet glas i vår produktion till 80 % och där utgör planglaset ett viktigt bidrag. Även Scanspac har under 2023 påbörjat en övergång till bindemedel av återvunnet material i produkterna. När det kommer till våra förpackningar är målsättningen att alla plastförpackningar ska bestå av minst 50 % återvunnen plast år 2030 och samtliga förpackningar vara helt återvinningsbara 2028. Under 2023 gick Isover över till 30% återvunnen plast i säckarna för de komprimerade produkterna inom produktsegmenten, Standard, Professional och Premium. 
Via Isover Retursystem blir insamlat installationsspill och överblivet glasullsmaterial från byggarbetsplatsen materialå¬tervunnet till exempelvis lös- eller krattull, alternativt smälts ned till ny glasråvara i helt nya glasullsprodukter, i stället för att gå på deponi. 

Weber har anpassat och moderniserat sin forsknings- och utvecklingsverksamhet genom omlokalisering, ett utökat R&D-center i Vingåker och ett nytt R&D-center i Webers fabrik i Riksten. Omlokaliseringen innebär att R&D-centren kommer närmare varandra och bidrar till ett effektivare och närmare samarbete mellan viktiga funktioner och skapar förutsättningar för att ligga i framkant inom innovation och stötta resan för att utveckla mer och fler hållbara lösningar.

Initiativ och engagemang

Vi fortsätter att delta i forum och initiativ för att inspirera till och driva på en hållbar utveckling inom byggindustrin. För att accelerera arbetet mot en fossilfri bygg- och anläggningssektor 2045 har Saint-Gobain Sweden AB bland annat tagit en engagerad roll i remissarbetet för en uppgraderad färdplan inom Fossilfritt Sverige som lanserades i början på 2024. Inför den nya programperioden, 2023-2027, inom åtgärdsprogrammen i ”Färdplan för ett hållbart län” i Uppsala tecknade Gyproc ett nytt hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen Uppsala. Tillsammans ska aktörerna som tecknar den frivilliga avsiktsförklaringen bidra till en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen. 

Som stöd till branschen att bygga säkert med hög komfort och lågt klimatavtryck har vi tagit fram en projekteringsguide för flervåningsbyggnader med KL-trä-stomme. 

"Vi är på en spännande transformationsresa, där vi i ännu högre grad arbetar med att nyttja vår samlade potential i våra företag för att göra skillnad – både som materialleverantör och som kunskapspartner inom byggnation", säger Harald Burgstaller VD, Saint-Gobain Sweden AB. 

*Vi har jämfört standardskivan GNE i faserna A1-A3 med nya GNE-Klima och satt skillnaden i förhållande till vanlig GNE.
 

Hållbarhetsåret 2023 - Saint-Gobain Sweden