Gyprocs hållbarhetslöfte för ett Hållbart Uppsala län

Gyproc har tecknat hållbarhetslöfte med Länsstyrelsen i Uppsala län

Inför 2022 tecknade Gyproc ett Hållbarhetslöfte med Uppsala län. Inom ramen för Hållbarhetslöftet hade Gyproc definierat ett antal åtgärder för minskad klimatpåverkan.Idag är redan 9 av 11 åtaganden uppfyllda.

Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och företag i länet att teckna hållbarhetslöften för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen. Hållbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring med syfte att stärka genomförandet av de fyra regionala åtgärdsprogrammen i 'Färdplan för ett hållbart län'.

I december 2021 deltog Gyproc i en löftesceremoni som hölls av Länsstyrelsen i Uppsala för att uppmärksamma de aktörer som valt att teckna hållbarhetslöftet.

9 av 11 åtgärder redan genomförda

Sedan löftesceremonin i december 2021 har Gyproc uppfyllt 9 av de 11 åtgärder som ingick i löftet. En av åtgärderna var att öka användningen av förnybar energi. Bland annat har all användning av olja i produktionsprocessen och för uppvärmning bytts ut till gas, vilket resulterat i minskning av ca 700 ton CO2-ekvivalenter. I den rapport som Länsstyrelsen Uppsala län nu släppt på vad som åstadkommits bland de aktörer som tecknat hållbarhetslöftet, lyfts försöket med biogas som genomfördes på Gyproc i Bålsta. Under nästan fyra dagar användes biogas som energikälla i produktionen med goda resultat. Gyprocs fabrik i Bålsta blev den första fabriken i världen att producera 300 000 m² gipsskivor med biogas och förnybar el från vattenkraft.

I Bålsta har man också gått över till eltruckar och installerat laddstationer samt ökat andelen återvunnen gips i produktionen.

Olika typer av samverkan och engagemang i kunskapsfrämjande insatser och aktiviteter för att inspirera till och samarbeta kring medvetna val och medveten produktion och konsumtion var en annan åtgärd som ingick i Gyprocs löfte. Här har Gyproc bland annat medverkat till utgivningen av Natur & Miljöboken som delas ut till mellanstadieleverna i Håbo kommun. Natur & Miljöboken är ett faktagranskat, inspirerande och framför allt aktuellt läromedel i lärande för hållbar utveckling samt natur- och miljökunskap

”Vi är väldigt stolta över det vi åstadkommit hittills, säger Armina Nilsson, Sustainability Manager, Saint-Gobain Sweden AB. "Som lokal aktör och arbetsgivare i regionen känns det givet att vara med på den här resan som går hand i hand med Saint-Gobains egna åtagande om att vara klimatneutrala senast 2045."

Under våren sker avstämningar och redovisning kring genomförda åtgärder och dialog kring hur åtgärdsprogrammet kan uppdateras inför kommande programperioder och nya hållbarhetslöften.