EPD, vad är det?

EDP verified by Saint-Gobain

Vi på Saint-Gobain arbetar aktivt med livscykelanalyser för att bedöma klimatpåverkan för våra produkter och system. Analyserna presenteras i miljövarudeklarationer, så kallade EPD:er. 

En EPD (Environmental Product Declaration)är en redovisning av miljöprestanda för en produkt. Deklarationen baseras på beräkningar från en livscykelanalys (LCA), som beräknat miljöpåverkan hela vägen från utvinning av råmaterial till framställning av produkten i vår fabrik. Den kan också täcka in fler livscykelskeden och beräkna eventuell miljöpåverkan som uppkommer när produkten transporteras, installeras, används i en byggnad, och slutligen återanvänds eller återvinns när byggnaden rivs. I EPD-rapporten framgår det vilka livscykelskeden som beräknades och siffror på den miljöpåverkan som orsakats.

EPD:er på produkter från Saint-Gobain följer internationella standarder (EN 15804 och ISO 14025), är tredjepartsverifierade och ger transparent och jämförbar information om produkters miljöprestanda. En av faktorerna som redovisas i en EPD är klimatpåverkan som produkten bidragit med. Klimatpåverkan redovisas i en så kallad ”declared unit” eller ”functional unit” som exempelvis kan vara: kg CO2e per m2 eller per kg.

* CO2e = mått på utsläpp av växthusgaser. Begreppet tar hänsyn till att olika växthusgaser kan ha bidragit till växthuseffekten olika mycket. Därför omräknas gasers bidrag till växthuseffekten till en enhetlig skala, uppmätt i koldioxidekvivalenter (CO2e). På så sätt kan man jämföra olika materialval med varandra.

När används EPD?

En EPD gör det möjligt att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan, vilket kan vara betydelsefullt när olika materialval ska utvärderas redan i projektstadiet. För att få reda på klimatpåverkan genomförs en beräkning på materialåtgången för projektet och med hjälp av en produktspecifik EPD går det att få en totalsumma för de koldioxidutsläpp som produktvalet medfört.  När det inte finns tillgång till EPD behövs istället branschgeneriska siffror för att beräkna klimatpåverkan. Att använda EPD-verifierade produkter kan också ge poäng i certifiering enligt LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

Klimatpåverkan från hela livscykeln

Den livscykelanalys som ligger till grund för en EPD delas in i olika faser, så kallade livscykelskeden med underliggande moduler. Det är i Produktskedet (modul A1-A3) som den största delen av Saint-Gobain produkters klimatpåverkan uppstår eftersom framställning av byggmaterial kräver en stor mängd energi. Därför har vi stort fokus på energiförbättringar i våra fabriker, men också på produktdesign och att förändra materialformulering via ”Eco innovation”. Ett exempel är Webers golvavjämningsprodukter där en ändring av sammansättningen av ingående komponenter minskade CO2-avtrycket i genomsnitt med 20%. Vi använder också lokala råvaror eller råmaterial som är cirkulära. Gyproc använder gipsspill som återanvänds i framställning av gipsskivor, och vår glasull från ISOVER innehåller minst 70% återvunnit glas. Sedan år 2018 använder också alla Saint-Gobains verksamheter i Sverige fossilfri el.

Som en del av vårt hållbarhetsarbete har vi lokal produktion med fabriker etablerade i Sverige, vilket också har en positiv effekt på transporter till byggarbetsplats (modul A4). Våra produkter kan även minimera miljöpåverkan vid uppförande av byggnad, under byggprocessen (modul A5), där vår samlade kompetens, digitala verktyg och lösningar möjliggör effektiviseringar i allt från val av leverans, montering, avfallshantering och omkostnader på byggplatsen.

Saint-Gobain har varit aktiv i arbetet med att ta fram färdplan för ett Fossilfritt Sverige och antagit målet om En klimatneutral bygg- och anläggningssektor år 2045, och i Malmö år 2030.

Image
Livscykelanalys