Miljöbyggnad

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt miljöklassningssystem som bygger på svenska förutsättningar och krav. Systemet kan användas för att certifiera såväl nya som befintliga byggnader i allt från småhus och flerbostadshus till skolor och kontor.

Miljöbyggnad är ett system för miljöcertifiering av byggnader som utgår från svenska regler och byggpraxis. Systemet består av olika indikatorer som sedan granskas av en oberoende tredje part innan certifiering tilldelas. Tre år efter certifieringen erhållits så genomförs en verifiering av SGBC för att kontrollera om byggnaden fortfarande håller den prestanda som angetts och då beslutas även om byggnaden får behålla sin certifiering eller ej.

Betygsnivåer

I Miljöbyggnad finns tre betygsnivåer för rum, indikatorer, aspekter, områden och byggnad. Dessa betygsnivåer är Brons, Silver och Guld.  

Brons motsvarar vid nyproduktion som princip myndighetsregler och byggpraxis. För ombyggnad motsvarar Brons Arbetsmiljöverkets och Folkhälsomyndighetens regler samt Miljöbalkens egenkontroll för byggnadsförvaltning.  

Silver motsvarar högre prestanda och ambitionsnivå än Brons.  

Guld motsvarar bästa funktion med tillgänglig och kommersiell teknik och/eller målinriktat samarbete mellan byggherre, projektörer och entreprenörer. Guld ska vara möjligt att nå, men inte utan ansträngning. För betyg Guld ska även byggnationen uppfylla samtliga EU-taxonomins DNSH-kriterier och ett av taxonomins miljömål A1-7.1-SC 1 eller A2-7.1-SC 2. 

 

Vill du veta mer om Miljöbyggnad? Läs mer på Sweden Green Building Council

Vill du läsa manualen för nyproduktion i Miljöbyggnad 3.0