BREEAM-SE

BREEAM-SE är den svenska anpassningen av BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) som är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, och också ett av de äldsta och mest spridda systemen i Europa. BREEAM-SE kan användas för att certifiera nyproducerade byggnader eller ombyggnationer, för alla typer av byggnader så som bostäder, skolor, handel och kontor.

Kort sammanfattning om BREEAM-SE

2013 introduceras den svenska versionen av BREEAM. Systemet utvecklas ständigt och år 2017 kom den nya och senaste versionen. BREEAM-SE utgår från både europeisk och svensk lagstiftning, och för att göra den lättare att använda på den svenska markanden använder systemet svenska metoder och svenskt arbetssätt.

Systemet kan användas för både nybyggnation och ombyggnad i allt ifrån kontor, handel, industri till småhus och flerbostadshus. Eftersom BREEAM är väletablerat i Europa kan systemet komma att användas för fastigheter internationella hyresgäster. Hittills har systemet använts för att certifiera över 530 000 byggnader i över 70 länder.

Bedömningskriterier

BREEAM har ett stort antal kriterier för att tillgodose byggnadens påverkan på miljön under hela livscykeln. Systemet tar upp olika kapitelområden där varje område understrycks av bedömningskriterier. I BREEAM-SE 2017 bedöms följande områden:

  • Ledning och styrning
  • Hälsa och välmående
  • Energi
  • Transport
  • Vatten
  • Material
  • Avfall
  • Markanvändning och ekologi
  • Föroreningar
  • Innovation

Vid nybyggnation är det är viktigt att i ett tidigt skede använda BREEAM-SE Nybyggnad, med hjälp av BREEAMSE-assessorn för att få en smidig integrering av metoderna och arbetssätten. Detta kommer öka möjligheterna till att optimera byggnadens miljöprestanda på ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt enklare erhålla önskat BREEAM-SE-betyg.

Betygsnivåer i BREEAM

BREEAM använder sig av en ”balanserad” metod vid bedömning och betygsättning, vilket innebär att för majoriteten av poängen är det möjligt att välja mellan vilka poäng som projektet önskar uppnå. Med andra ord är det möjligt att kompensera krav som inte uppfylls inom ett område med krav som uppfylls inom ett annat område och på så sätt uppnå önskat BREEAM-SE-betyg. För att säkerställa att byggnadens prestanda inte förbises för grundläggande miljöindikatorer finns det dock minimikrav inom särskilt väsentliga områden, så som energi, vatten, avfall osv.

Betygsnivåerna för BREEAM-SE Nybyggnad 2017 är enligt följande tabell:

BREEAM-SE betyg % poäng
OUTSTANDING ≥ 85
EXCELLENT ≥ 70
VERY GOOD ≥ 55
GOOD ≥ 45
PASS ≥ 30
UNCLASSIFIED < 30

 

Back top