Saint-Gobain Sweden AB ställer sig bakom en klimatneutral bygg- och anläggningssektor

Färdplan 2045

Sverige ska vara Fossilfritt år 2045 vilket kommer kräva stor omställning för alla branscher som är verksamma i Sverige, inte främst svenska byggsektorn som står för mer än 20% av den totala klimatbelastningen årligen.

Färdplan 2045

Förra året startades ett gemensamt branschinitiativ där man tagit fram en ” Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor” men det övergripande målet att tillsammans halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och uppnå klimatneutralitet 2045. Saint-Gobain Sweden AB var en av de första materialtillverkarna att ställa sig bakom initiativet under våren 2018. Idag samlar färdplanen över 100 företag, organisationer och kommuner.

Malmö stad Sveriges klimatsmartaste stad 2030

Nu lanseras första lokala tillpassningen av nationella färdplanen och det sker i Malmö. Malmö stad har satt ett övergripande mål att Malmö ska vara Sveriges mest klimatsmarta stad 2030. Byggandet i Malmö ska präglas av långsiktighet, smarta energilösningar och miljöanpassade materialval. 

Lokal färdplan i Malmö 2030 (LFM30)

För att uppnå dessa ambitiösa mål har därför branschen tagit initiativ till en testbädd i Malmö och lanserat: LFM30 "Lokal färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030”. Saint-Gobain Sweden AB har genom att skriva under initiativet åtagit oss att stegvis implementera det övergripande målet om klimatneutralitet i Malmö till år 2030. 

Arbetet bedrivs inom sex strategiska fokusområden som är gemensamma för hela värdekedjan i byggsektorn:

  • Affärsmodeller, incitament och samverkan
  • Cirkulär ekonomi och resurseffektivitet
  • Design, process och klimatkalkyl
  • Klimatneutrala byggmaterial
  • Förvaltning, drift och underhåll
  • Klimatneutral byggarbetsplats och transporter

De aktörer som väljer att skriva på den lokala färdplanen delar uppfattningen om att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande. Genom deklarationen förbinder man sig också att visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp. För att lyckas krävs såväl stora som små insatser och en bred representation från de aktörer som planerar, bygger, beställer och förvaltar framtidens Malmö.

Vi ser fram emot arbetet med att tillsammans med branschen jobba mot den klimatneutrala staden, men också en klimatneutral byggsektor i Sverige.

 

Läs mer om: