Koldioxidbudget – givet i framtidens byggande

Världens första klimatneutrala livsmedelsbutik

Saint-Gobain var inne i ett tidigt skede med rådgivning och som huvudleverantör av byggmaterial till världens första klimatneutrala livsmedelsbutik – Lidl i Visby på Gotland. 

– Det som är spännande i detta projekt är att man förhållit sig till en CO2-budget lika mycket som till både en ekonomisk budget och en tidsplan, berättar Louise Röström, hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB.

Hon konstaterar att byggbranschen står inför ett skifte på flera plan och att det kommer vara självklart att framtidens byggprojekt – precis som Lidlprojektet – kommer ha en koldioxidbudget.

– För att vi ska leva upp till Sveriges mål om en klimatneutral bygg- och anläggningssektor år 2045 så måste byggprojekt börja mäta och minimera klimatpåverkan från byggnader.

Louise Röström, hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB
Louise Röström, hållbarhetschef Saint-Gobain Sweden AB


Det innebär alltså att alla byggnader i Sverige ska byggas med nettonoll utsläpp senast år 2045. Även omfattande renoveringar och utbyggnationer måste ske med nettonoll klimatpåverkan.

Klimatneutralt byggande

Som ett led i detta arbete har Saint-Gobain tillsammans med andra branschaktörer varit med och utvecklat NollCO2-certifieringen tillsammans med Sweden Green Building Council för att möta efterfrågan på stöd i det klimatneutrala byggandet. NollCO2 är ett certifieringssystem för att uppnå nettonoll klimatpåverkan under byggnadens hela livscykel Lidls livsmedelsbutik certifieras även enligt BREEAM-SE Excellent. Det innebär att utöver klimatpåverkan har man även tagit hänsyn till hälsa och välmående så som inomhusmiljö, akustik och termiskt klimat.  

I driftskedet krävs det att byggnaden är energieffektiv och drivs med så lite energi som möjligt.

Samarbete för klimatet

Saint-Gobain kom snabbt in i ett tidigt skede i pilotprojektet, där det uttalade målet tillsammans med Lidl var att vara först med att certifiera en klimatneutral byggnad. Saint-Gobain har förutom byggmaterialprodukter bidragit med stora kunskaper gällande koldioxidutsläpp och miljövarudeklarationer i form av EPD:er. 

– En EPD gör det möjligt att bedöma byggmaterialets klimatpåverkan, vilket är betydelsefullt när olika materialval ska utvärderas redan i projektstadiet. För att få reda på klimatpåverkan genomförs en beräkning av materialåtgången för projektet och med hjälp av en produktspecifik EPD går det att få en totalsumma för de koldioxidutsläpp som produktvalet medför.

– Som tillverkare av byggmaterial har vi bra koll på hur våra produkter presterar och kan ge expertrådgivning kring produkter och lösningar samt hur konstruktionen kan optimeras. Vi arbetar aktivt med forskning och utveckling för att förbättra våra produkters klimatavtryck kontinuerligt.

Byggoptimering

Under byggtiden har det också lagts tid på att minska antalet transporter till och från byggarbetsplatsen och att arbeta med måttanpassade lösningar – så kallad byggoptimering.

– Vi har arbetat med en CO2-budget för allt byggmaterial och vi har försökt minska den skulden så mycket som möjligt genom att tänka till och välja rätt produkt på rätt plats. Vi har också minskat materialåtgången och genomfört klimatberäkningar. Det vill säga vilket klimatavtryck byggmaterialet har som används i byggprocessen. Det är också viktigt att byggprodukterna som används kan återvinnas eller återanvändas på ett fördelaktigt sätt.

Text: Anders Myrdal
 

Byggmaterial från Saint-Gobain till Lidl-butiken i Visby

Roll som distributör och viktig partner i projektet var Ahlsell i Visby. 

Gyproc: ErgoLite, AC-profiler, ljudreglar, brandgips, våtrumsgips Ocean GHOE.

ISOVER: ISOVER UNI-skiva, ISOVER Piano Ljudskiva, ISOVER Robust Takboard
Ytterväggar: ISOVER PLUS+, ISOVER Vario variabel ångbroms, ISOVER Vario Multitape

Weber: Expanderbruk  weber EXM 701 och weber EXM 712.

BREEAM-SE certifiering

Används för att certifiera nyproducerade byggnader. Byggnadernas miljöprestanda bedöms inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, respektive byggnads placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Fakta: Sweden Green Building Council, medlemsorganisation för hållbart samhällsbyggande. Läs mer på: https://www.sgbc.se/

NollCO2-certifiering

Utgår från att varje skede i livscykeln direkt eller indirekt bidrar till byggnadens klimatpåverkan. NollCO2 arbetar med två huvudspår, där det ena spåret är att sätta gränsvärden för klimatpåverkan av byggnadens byggvaruprodukter, byggprocesser och energianvändning: gränser som nås genom design, materialval, återanvändning av byggmaterial och fossilfria energiprocesser. 

Det andra spåret är att minska klimatpåverkan utanför projektets systemgräns för att kompensera för den klimatpåverkan som kvarstår efter att gränsvärden uppnåtts. I dag går det inte att bygga utan klimatpåverkan då energisystemen som används för att producera byggmaterial ännu har stora fossila inslag.

I en certifiering med NollCO2 eftersträvas nettonoll klimatpåverkan. Modellen balanserar inbyggd klimatpåverkan och energi- och vattenanvändningens klimatpåverkan, med klimatåtgärder i form av: installation av förnybar elproduktion, energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader och klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier.
 
En certifiering med NollCO2 består av flera olika delar, från registrering till granskning och verifiering av färdig byggnad samt efterföljande återrapportering under byggnadens funktionella livstid.

video

Så vet du hur klimatsmart ditt material är

Byggbranschen är en av de sektorer med störst klimatpåverkan. Utmaningen är att göra hållbara materialval. Materialets påverkan kan stå för mer än 50 procent av fastighetens klimatavtryck.

Back top