FoU centralt

Att utforma innovativa, högkvalitativa produkter och lösningar som ska förbättra våra livsmiljöer och vår vardag är själva hjärtat i Saint-Gobains strategi. Det är koncernens och medarbetarnas ansvar, och en stor källa till motivation. Genom innovationer bidrar medarbetarna till att minska byggnaders, processers och nya högkvalitativa lösningars påverkan på miljön.

FORSKNING SOM FÖRUTSER FRAMTIDA UTMANINGAR

Innovation är koncernens största och mest särskiljande styrka när man nu står inför en växande konkurrens och många nya marknadsaktörer.

När det gäller högkvalitativa produkter är det Saint-Gobains förmåga att kombinera ledande teknik med design som gör att man kan flytta fram positionerna. På marknader där konkurrenterna fokuserar på lågpriserbjudanden, blir kontinuerliga innovationer för att reducera kostnader och kunna erbjuda mer effektiv kundservice det enda sättet att bibehålla sin konkurrenskraft.

ÅTTA STRATEGISKA PROGRAM

Saint-Gobains strategiska forskningsprogram leder till en projektportfölj som öppnar dörren till nya marknader och tekniker.

 • Aktivt glas
 • Högpresterande isoleringssystem
 • Isoleringssystem för ytterväggar
 • Funktionella flexibla folier
 • Belysning
 • Energieffektivitet och miljöpåverkan av vänliga processer
 • Fastoxidbränsleceller (SOFC)
 • Förberedande: energilagring

LYSSNA TILL MARKNADENS BEHOV

Koncernens strategiska tillväxt i kombination med en successiv förändring av livsmiljöer och byggmarknader, skapar inom Saint-Gobain en anda av öppenhet och lyhördhet för kundernas behov. För att tillmötesgå förväntningar och kunna förutse kommande behov, utvecklar koncernen ny forskningskompetens och främjar en starkare kultur av partnerskap och gemensam utveckling.

UTVECKLA EN MILJÖINNOVATIV KULTUR

En del av förbättringsarbetet innebär att Saint-Gobain nu har som målsättning att genomföra livscykelanalyser av samtliga produktsortiment för byggindustrin.

Livscykelanalyser är ett vetenskapligt verktyg för multikriterieanalyser av en produkts samlade, potentiella miljöpåverkan, från utvinning av råmaterial till produktion, distribution, installation, användning, livscykelns slut och återvinning.

När den miljömässiga påverkan har mätts används livscykelanalysen till att försöka minska produkternas miljöpåverkan, samtidigt som man skapar ett mervärde. Detta är den dubbla målsättningen i Saint-Gobains miljöinnovationsstrategi. Miljöinnovation går ut på att koncernen ska förse kunderna med verkligt mervärde, genom att erbjuda produkter och lösningar som minimerar byggnadernas och infrastrukturernas miljöpåverkan under hela livscykeln. En produkt eller lösning är miljöinnovativ om den bidrar till att minska byggnaders och infrastrukturers resursförbrukning (särskilt energi och vatten) och/eller under sin livscykel har en mindre miljömässig påverkan.

Det finns flera exempel som visar på den växande andelen miljöinnovativa produkter och lösningar i koncernens innovationsportfölj. Saint-Gobains åtagande i det här avseendet återspeglas i följande marknadsframgångar.

 • 2009: PAM:s Blutop lättviktiga rör
 • 2009: Verallias EcoVa-flaskor i miljödesign
 • 2010: Saint-Gobain Glass Miralite Revolution blyfria speglar
 • 2012 : weber.therm A200 kompositisoleringssystem för ytterväggar kombinerat med weber.pas ytbeläggning
 • 2013: Saint-Gobain Performance Plastics nya sortiment av Tygon® biosourcade ftalat- och BPA-fria slangar
 • 2013: Saint-Gobain Sekurits SGS CoolCoat värmereflekterande vindruta som minskar behovet av luftkonditionering, för att sänka bränsleförbrukningen och bli mer miljövänliga

Saint-Gobain har som målsättning att mer systematiskt sprida en miljöinnovativ kultur inom hela organisationen. Det vill säga man vill skapa medvetenhet och tillhandahålla utbildning av forskare och av teamen som arbetar med marknadsföring, inköp, hälsa- och miljösäkerhet samt produktion. Miljöinnovationen är systematisk och kräver kontinuerlig dialog mellan samtliga berörda funktioner. Teamen behöver en gemensam terminologi och gemensamma verktyg för att definiera målen, samt erforderliga resurser för att nå dessa mål.

Saint-Gobain har infört särskilda utbildningsprogram inom Aktivitets- och landsorganisationerna sedan mitten av 2012, för att informera alla chefer och deras team om integreringen av miljön i befintliga innovationsprocesser. Arbetet fortsatte under 2013 och kommer att utökas under kommande år.