Livscykelanalys

Saint-Gobains uppgift är att ge kunderna ett verkligt mervärde genom att utveckla och distribuera innovativa produkter med liten miljömässig påverkan under hela livscykeln. För att kunna analysera miljöaspekten och produktens potentiella påverkan under hela dess livslängd, använder vi verktyget Life Cycle Assessment, LCA, det vill säga en livscykelanalys.

LCA
LCA

Mätning av påverkan

Att säkerställa förbättring kräver vissa mätvärden. LCA är Saint-Gobains viktigaste verktyg för utvärdering av just produkternas miljömässiga påverkan. LCA, som är den vanligaste metoden för en hållbar byggmarknad idag, är både exakt och detaljerad. Metoden kartlägger en produkts påverkan, från inköp av råmaterial till slutet av produktens livscykel.

Hur LCA används beskrivs i miljövårdsstandard ISO 14040. Med den metoden får Saint-Gobain information om var produktens, materialets eller hela lösningens huvudsakliga miljöpåverkan finns. Resultatet av LCA-processerna används som underlag vid utveckling av Saint-Gobains prioriteringar inför förbättringar av tjänster, material och produkter.

En produkts livscykel kan delas in i fyra stadier:

1. Produktstadiet (råvaruinköp, transport, tillverkning)
2. Byggstadiet (distribution, transport, konstruktion (nybyggnation och renovering), installation)
3. Användningsstadiet (användning av installerade produkter, underhåll, reparation, byte, renovering, drift av byggnaden)
4. Livscykelns slutstadie (dekonstruktion, rivning, transport, återvinning, återanvändning eller avyttring som avfall)